Beställningsformulär

Allmänna villkor för företag

 

OBS! Vi tar ut en faktura-avgift på 50 kr på alla fakturor.

Litteraturen ingår inte.

Vi godtar inte delbetalning för företag.

 

Betalningsvillkor

Anmälan är personlig. Det är alltid deltagaren som har det ekonomiska åtagandet gentemot Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB (orgnr: 556938-2954) omfattande utbildningsavgift. Deltagaren kan låta annan person eller arbetsgivare betala avgifterna för sin räkning, men om betalning uteblir, återförs betalningskravet till deltagaren personligen.

Vi skickar endast digitala fakturor.

Efter din anmälan skickas en faktura för inbetalning av utbildningsavgiften. Betalning av denna faktura ska ske inom 30 dagar via bankgiro.

Deltagaren garanteras den utbildningsplats e-post-bekräftelsen avser.

Om utbildningsavgiften inte är reglerad enligt ovan, har Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB rätt att säga upp utbildningsavtalet med omedelbar verkan.

Ångerrätt

 

Företag/Organisation

Ångerrätt går ej att användas av företag.

Privatperson

Vi ger 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Om utbildningen påbörjas innan föreskriven ångerfrist om 14 dagar och kunden accepterar detta så upphör ångerrätten att gälla.

Ångerrätt eller kompensation utfaller ej om du inte får arbete efter studierna och åberopar att det är fel på utbildning för att du ej fått arbete. Olika arbetsgivare har (och får ha) olika krav på utbildningsbakgrund samt kan ha avtal med olika utbildare och/eller i en del kommuner/regioner kan det finns politiska beslut om vilken utbildning eller skolform/skola deras praktikanter och/eller anställda bör/skall komma från (detta gäller endast vissa arbetsgivare/organisationer). Detta är mycket sällan ett problem hos privata arbetsgivare. Tänk även på att utbildningsbakgrund endast är en del av det en arbetsgivare söker. Bakgrund, olika livs- och/eller arbetslivserfarenheter, kön, ålder och personliga egenskaper är minst lika viktiga vid en rekrytering. Är du osäker kontrollera alltid vilka krav arbetsgivarna på din ort har före anmälan/köp av utbildning. Ångerrätt eller kompensation utfaller ej heller om du vill hoppa av utbildningen under studiernas gång eller inte vill slutföra dina studier efter det att ångerfristen har löpt ut.

 

Avanmälan

Avanmälan kan ske om deltagaren av någon anledning inte kan påbörja sina studier. Avanmälan ska göras skriftligen via mejl till info@humanistcentrum.se . Utebliven betalning av utbildningsavgift gäller ej som avanmälan.

Deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats, kan efter överenskommelse med Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB överlåta platsen till annan person.. Ansökan om överlåtelse av plats skall göras skriftligen. I ansökan om överlåtelse skall personuppgifter för den nya deltagaren framgå.

Vid studieuppehåll äger deltagaren rätt att fullfölja studierna vid senare tillfälle under förutsättning att utbildningen fortfarande erbjuds, dock ej senare än 2 år efter att uppehållet påbörjats. För att återuppta studierna krävs att det finns plats i vald utbildning, något som ej kan garanteras då antalet deltagare är begränsat.

Avanmälan som sker inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, medför ingen utbildningsavgift.

Byte

Du kan byta ut din utbildning/kurs om du ej har påbörjat och skickat in några uppgifter till din handledare. Det är tillåtet att byta utbildning/kurs en gång per betald utbildning/kurs samt det medför en kostnad på tusen kronor att genomföra detta byte.

Övrigt

Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, utbildning och e-postadress lagras hos Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB

Vid kontakt med handledarna gäller kontorstid på vardagar.

Handledarna har 5 arbetsdagar på sig att att återkoppla till eleverna efter inlämnad uppgift.

Ansvarsbegränsning

Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB,s kontroll. Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada.