Meny

Allmänna villkor

Betalningsvillkor 

Anmälan är personlig. Det är alltid deltagaren som har det ekonomiska åtagandet gentemot Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB (orgnr: 556938-2954) omfattande utbildningsavgift. Deltagaren kan låta annan person eller arbetsgivare betala avgifterna för sin räkning, men om betalning uteblir, återförs betalningskravet till deltagaren personligen. 

Deltagaren garanteras den utbildningsplats e-post-bekräftelsen avser. 

Om utbildningsavgiften inte är reglerad enligt ovan, har Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB rätt att säga upp utbildningsavtalet med omedelbar verkan.

Har eleven valt att dela upp sin avgift så har Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB rätt att avsluta avbetalningsplanen om den skulle misskötas och fakturera återstående belopp samt avskriva eleven från utbildningen.

Ångerrätt 

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingås. Om utbildningen påbörjas innan föreskriven ångerfrist om 14 dagar och kunden accepterar detta, kan ångerrätten upphöra att gälla tidigare. 

Avanmälan 

Avanmälan kan ske om deltagaren av någon anledning inte kan påbörja sina studier. Avanmälan ska göras skriftligen. Utebliven betalning av utbildningsavgift gäller ej som avanmälan. 

Deltagare som inte kan utnyttja sin utbildningsplats, kan efter överenskommelse med Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB överlåta platsen till annan person.. Ansökan om överlåtelse av plats skall göras skriftligen. I ansökan om överlåtelse skall personuppgifter för den nya deltagaren framgå. 

Vid studieuppehåll äger deltagaren rätt att fullfölja studierna vid senare tillfälle under förutsättning att utbildningen fortfarande erbjuds. För att återuppta studierna krävs att det finns plats i vald utbildning, något som ej kan garanteras då antalet deltagare är begränsat. 

Avanmälan som sker inom föreskriven ångerfrist om 14 dagar från den dag då avtalet ingicks, medför ingen utbildningsavgift. 

Avanmälan som sker efter utbildningsstart samt att ångerrätten efter överenskommelse upphört att gälla tidigare eller om ångerfristen löpt ut, medför betalningsskyldighet för deltagaren motsvarande utbildningsavgift, detta då Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB redan bokat lärare för utbildningen.

Allmänt  

Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, utbildning och e-postadress lagras hos Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB

Deltagaren har 30 månader på sig att slutföra sin utbildning om inget annat avtalas.

Upptäcks det att eleverna fuskar på något sätt oavsett om det är kopiering eller någon annan som har skrivit uppgiften åt eleven så får eleven antingen göra om de uppgifter som det har fuskats på eller så kommer eleven bli avskriven från sin utbildning utan återbetalning.

 Vid kontakt med handledarna gäller kontorstid på vardagar.
 

Ansvarsbegränsning 

Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB,s kontroll. Humanistiskt Lärcentrum Sverige AB är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada.